Archív

Vzdelávacie aktivity

XVI. beh kurzu pre držiteľov Osvedčenia o odbornej spôsobilosti
zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v elektroenergetike

Odbornými témami odbornej prípravy sú:

 1. Energetická politika SR, Energetická legislatíva EU
 2. Zákon o energetike, Zákon o energetickej efektívnosti
 3. Zákon o podpore OZE a KVET, Vyhláška k zákonu o OZE a KVET
 4. Regulačná politika a cenová regulácia v elektroenergetike, Údaje predkladané URSO
 5. Vplyv energetiky na životné prostredie
 6. Prevádzka elektrizačnej sústavy a inteligentné meracie systémy, Pravidlá trhu s elektrinou
 7. Miesto a úloha OKTE na energetickom trhu
 8. Zákon o mierovom využití atómu a Zákon o jadrovom fonde

XXIV. beh kurzu ODBORNEJ PRÍPRAVY na získanie vedomostí
na úspešné vykonanie skúšky a na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti
pre zodpovedných zástupcov podnikajúcich osôb v elektroenergetike

Odbornými témami odbornej prípravy sú:

 1. Energetická politika SR, Energetická legislatíva EU,
 2. Zákon o energetike, Zákon o energetickej efektívnosti
 3. Regulačná politika, Regulácia v elektroenergetike, Údaje predkladané URSO
 4. Zákon o podpore OZE a KVET, Vyhláška k zákonu o OZE a KVET
 5. Vplyv energetiky na životné prostredie
 6. Prevádzka elektrizačnej sústavy a inteligentné meracie systémy, Pravidlá trhu s elektrinou
 7. Miesto a úloha OKTE na energetickom trhu
 8. Zákon o mierovom využití atómu a Zákon o jadrovom fonde
 9. Technické predpisy pri narábaní s elektrinou
 10. Elektroenergetické zariadenia a základy ekonomiky elektroenergetiky

Konferencie:

Budúcnosť energetiky na strane spotreby
v turbulentne sa meniacom prostredí

Témy konferencie:

 1. Zmeny v energetickej legislatíve v úložiskách energie a OZE; ich dopad na energetiku odberateľov
 2. Vývoj cien energie v najbližšom období a ich dopad na energetickú nákladovosť odberateľov
 3. Fotovoltická elektráreň ako zdroj elektriny pre odberateľov
 4. Batériové energetické úložiská  ako nástroj riešenia energetiky odberateľov
 5. Riadiace systémy v podnikovej energetike – zosúladenie vlastných zdrojov s dodávkou a spotrebou elektriny 
 6. EPC projekty a možnosť prefinancovania vlastnej výroby elektriny u odberateľov elektriny
 7. Financovanie energetických projektov

Upozornenie.
Nové sídlo ASENEM a ZPOE je Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava