Energy Consumers

Združenie priemyselných odoberateľov energie

Asociácia energetických manažérov

Pripravované vzdelávacie aktivity:

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA
zodpovedných zástupcov držiteľov povolenia na podnikanie v elektroenergetike

20. až 22. mája 2024

Odbornými témami kurzu sú:

 1. Energetická politika SR, Energetická legislatíva EU

 2. Zákon o energetike,

 3. Zákon o energetickej efektívnosti

 4. Zákon o podpore OZE a KVET, Vyhláška k zákonu o OZE a KVET

 5. Regulačná politika a cenová regulácia v elektroenergetike, Údaje predkladané URSO

 6. Vplyv energetiky na životné prostredie

 7. Prevádzka elektrizačnej sústavy a inteligentné meracie systémy, Pravidlá trhu s elektrinou

 8. Miesto a úloha OKTE na energetickom trhu

 9. Zákon o mierovom využití atómu a Zákon o jadrovom fonde

Vzdelávanie zodpovedných zástupcov
pre držiteľov povolení na podnikanie v elektroenergetike

3. až 6. júna 2024

Odbornými témami kurzu sú:

 1. Energetická politika SR, Energetická legislatíva EU,

 2. Zákon o energetike, Zákon o energetickej efektívnosti

 3. Regulačná politika, Regulácia v elektroenergetike, Údaje predkladané URSO

 4. Zákon o podpore OZE a KVET, Vyhláška k zákonu o OZE a KVET

 5. Vplyv energetiky na životné prostredie

 6. Prevádzka elektrizačnej sústavy a inteligentné meracie systémy, Pravidlá trhu s elektrinou

 7. Miesto a úloha OKTE na energetickom trhu

 8. Zákon o mierovom využití atómu a Zákon o jadrovom fonde

 9. Technické predpisy pri narábaní s elektrinou

 10. Elektroenergetické zariadenia a základy ekonomiky elektroenergetiky

Pripravované konferencie:

Momentálne nie sú naplánované žiadne konferencie.

Kontakt

Máte otázky? Skontaktujeme sa.

+421 2 5464 5477

asenem@energyconsumers.net

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

Kontaktné údaje

Združenie priemyselných odberateľov energie
(Association of Industrial Energy Consumers)
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
IČO : 37935763
DIČ : 2021924432
IČ DPH : nie je platca DPH
Peňažný ústav : Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2626845741/1100
SWIFT : TATRSKBX
IBAN : SK23 1100 0000 0026 2684 5741

Upozornenie.
Nové sídlo ASENEM a ZPOE je Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava