image description Prerolujte nižšie pre viac info

Pozývame vás na

XVIII. beh kurzu ODBORNEJ PRÍPRAVY

Pre čo je kurz vhodný :

Na získanie vedomostí na úspešné vykonanie skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre zodpovedných zástupcov podnikajúcich osôb v elektroenergetike


Miesto konania :

Bajkalská 27, Bratislava

Vo veľkej zasadačke na druhom nadzemnom podlaží budovy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

image description

Harmonogram

Deň 1

25. 06. 2018 @ 10:00 - 17:20

Zákon o energetike

10:00 - 10:45

Zákon o energetike

10:55 - 11:40

Zákon o energetike

11:50 - 12:35

Zákon o energetike

13:05 - 13:50

Zákon o energetike

14:00 - 14:45

Záko o podpore OZE a KVET

14:55 - 15:40

Záko o podpore OZE a KVET

15:45 - 16:30

Vplyv energetiky na ŽP

16:35 - 17:20

Deň 2

26. 06. 2018 @ 8:15 - 15:25

Zákon o využití JE

8:15 - 9:00

Zákon o jadrovom fonde

9:05 - 9:50

Úloha a postavenie OKTE

9:55 - 10:40

Úloha a postavenie OKTE

10:45 - 11:30

Funkcie SEPS

11:35 - 12:20

IMS

13:00 - 13:45

Pravidlá trhu s elektrinou

13:50 - 14:35

Pravidlá trhu s elektrinou

14:40 - 15:25

Deň 3

27. 06. 2018 @ 8:15 - 15:25

Zákon o EE

8:15 - 9:00

Regulačná politika

9:05 - 9:50

Regulačná politika

9:55 - 10:40

Údaje predkladané ÚRSO

10:45 - 11:30

Bezpečnosť práce na EZ

11:35 - 12:20

Bezpečnosť práce na EZ

13:00 - 13:45

Bezpečnosť práce na EZ

13:50 - 14:35

Bezpečnosť práce na EZ

14:40 - 15:25

Deň 4

28. 06. 2018 @ 8:15 - 15:25

Základy elektro energetiky

8:15 - 9:00

Základy elektro energetiky

9:05 - 9:50

Základy elektro energetiky

9:55 - 10:40

Ekonomika elektro energetiky

10:45 - 11:30

Vykonávacie predpisy v energetike

11:35 - 12:20

Vykonávacie predpisy v energetike

13:00 - 13:45

Vykonávacie predpisy v energetike

13:50 - 14:35

Vykonávacie predpisy v energetike

14:40 - 15:25

Skúška

Dňa 29. júna 2018 sa uskutoční skúška odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou menovanou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu RNDr. Milana Dubničku, CSc. Podmienkou na zaradenie do kurzu je zaslanie vyplnenej žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, podľa ustanovenia § 4 ods. 1 vyhlášky MH SR č. 270/2012 Z. z. a zaradenie do termínu skúšky. Vzor žiadosti je v prílohe č. 1 vyhlášky.


Adresa na zaslanie žiadosti o vykonanie skúšky je:
SIEA, riaditeľstvo
Odbor legislatívy, metrológie a vzdelávania Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica


Kópiu žiadosti o vykonanie skúšky, alebo oznámenie o jej zaslaní zašlite prosím elektronickou poštou na adresu Združenia priemyselných odberateľov energie na e-mail asenem@energyconsumers.net. S prihlásením sa pošlite aj fakturačné údaje potrebné na vystavenie faktúry (presná adresa žiadateľa a IČO).

Účastnícky poplatok

Vstup na kurz odbornej prípravy je podmienený odsúhlasenou registráciou a zaplateným účastníckym poplatkom.

Idividuálny člen
ASENEM

155

/ osoba

Profesný neorganizovaný žiadateľ

465

/ osoba

Zamestnanec člena
ZPOE

355

/ osoba

Kolektívny člen
ASENEM

355

/ osoba

Informácie o poplatku

Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu kurzu, občerstvenie počas dní kurzu a študijné materiály v printovej alebo elektronickej podobe.


Účastnícky poplatok možno uhradiť na základe vyžiadanej predfaktúry, ale aj osobne na adrese ZPOE, resp. v mieste výuky pred jej začiatkom, alebo bankovým prevodom na účet:


Združenie priemyselných podnikateľov energie Obchodná ulica č. 6 811 06 Bratislava
IČO: 37935763
DIČ: 2021924432
IBAN: SK2311000000002626845741
KS: 0308

VS: 201818
ŠS: IČO vysielajúcej spoločnosti; ak ide o individuálneho účastníka (samoplatcu) sa ŠS neuvádza


V poznámke (v správe pre príjemcu poplatku) uveďte meno (-á) účastníka (-ov)!


ZPOE vystaví daňový doklad pre vysielajúceho. Po úhrade prevodom si od organizátora kurzu vyžiadajte daňový doklad.


Úhrada poplatku je podmienkou na zaradenie do odborného kurzu
„ZODPOVEDNÝ ZÁSTUPCA DRŽITEĽA POVOLENIA NA PODNIKANIE V ELEKTROENERGETIKE“.