image description Prerolujte nižšie pre viac info

Pozývame vás na

XXI. beh kurzu Odbornej prípravy

Odbornými témami kurzu sú:

Zákon o energetike, Vyhláška k zákonu o OZE a KVET, Zákon o energetickej efektívnosti

Regulačná politika, Údaje predkladané URSO

Zákon o podpore OZE a KVET

Vplyv energetiky na životné prostredie

Prevádzka elektrizačnej sústavy a inteligentné meracie systémy, Pravidlá trhu s elektrinou

Miesto a úloha OKTE

Zákon o mierovom využití atómu a Zákon o jadrovom fonde

Technické predpisy pri narábaní s elektrinou

Elektroenergetické zariadenia a základy ekonomiky elektroenergetiky

Organizačné otázky súvisiace s kurzom


Miesto konania :

Bajkalská 27, Bratislava

V zasadačke na druhom nadzemnom podlaží budovy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry


Skúška odbornej spôsobilosti

sa uskutoční dňa 9. 10 2020 pred skúšobnou komisiou menovanou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

image description

Podmienky

Podmienkou na zaradenie do kurzu je zaslanie vyplnenej žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, podľa ustanovenia § 4 ods. 1 vyhlášky MH SR č. 270/2012 Z. z. a zaradenie do termínu skúšky. Vzor žiadosti je v prílohe č. 1 vyhlášky.


Adresa na zaslanie žiadosti o vykonanie skúšky je

SIEA, riaditeľstvo
Odbor legislatívy, metrológie a vzdelávania
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica


Žiadosť je zverejnená na webovom sídle SIEA aj na webovom sídle ZPOE

Kópiu žiadosti zašlite ako oznámenie na Združenia priemyselných odberateľov energie elektronickou poštou na adresu Združenia priemyselných odberateľov energie na e-mail asenem@energyconsumers.net. S oznámením (elektronickým listom: e-mailovou informáciou) pošlite aj fakturačné údaje potrebné na vystavenie daňového dokladu - faktúry (presná adresa žiadateľa a IČO a mená účastníkov AOP).

Účastnícky poplatok

Vstup na kurz odbornej prípravy je podmienený odsúhlasenou registráciou a zaplateným účastníckym poplatkom.

Idividuálny člen
ASENEM

155

/ osoba

Zamestnanec alebo kolektívny člen
ASENEM alebo ZPOE

355

/ osoba

Profesijný neorganizovaný žiadateľ

465

/ osoba

Informácie o poplatku

Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu kurzu, občerstvenie počas dní kurzu a študijné materiály v printovej alebo elektronickej podobe.


Účastnícky poplatok možno uhradiť aj osobne na adrese ZPOE, resp. v mieste výuky pred jej začiatkom, alebo bankovým prevodom na účet:


Združenie priemyselných podnikateľov energie Obchodná ulica č. 6 811 06 Bratislava
IČO: 37935763
DIČ: 2021924432
IBAN.: SK2311000000002626845741
KS: 0308

VS: 202021
ŠS: IČO vysielajúcej spoločnosti; ak ide o individuálneho účastníka (samoplatcu) sa ŠS neuvádza


V poznámke (v správe pre príjemcu poplatku) uveďte meno (-á) účastníka (-ov)!


ZPOE vystaví daňový doklad pre vysielajúceho. Po úhrade prevodom si od organizátora kurzu vyžiadajte daňový doklad.


Úhrada poplatku je podmienkou na zaradenie do odborného kurzu
„AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA DRŽITEĽOV OSVEDČENIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZODPOVEDNÉHO ZÁSTUPCU DRŽITEĽA POVOLENIA NA PODNIKANIE V ELEKTROENERGETIKE“.

Dokumenty na stiahnutie