image description Prerolujte nižšie pre viac info

Pozývame vás na

XIV. beh kurzu Aktalizačnej Odbornej Prípravy (AOP)

v dôsledku covidového zvláštneho stavu odložené behy kurzu XII. a XIII., ako aj riadny XIV. beh kurzu AKTALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY (AOP) pre držiteľov Osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v elektroenergetike podľa ustanovenia § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike sa uskutočnia v trojdňovom sústredení.

 

Odbornými témami odbornej prípravy sú:

Zákon o energetike, Vyhláška k zákonu o OZE a KVET, Zákon o energetickej efektívnosti a Zákon o podpore OZE a KVET

Regulačná politika a cenová regulácia v elektroenergetike, Údaje predkladané URSO

Vplyv energetiky na životné prostredie

Prevádzka elektrizačnej sústavy a inteligentné meracie systémy, Pravidlá trhu s elektrinou

Miesto a úloha OKTE

Zákon o mierovom využití atómu a Zákon o jadrovom fonde

Organizačné otázky súvisiace s kurzom


Miesto konania :

Mierová 19, Bratislava

vo veľkej zasadačke (kinosále) na druhom nadzemnom podlaží budovy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, so začiatkami výuky:

  • prvý deň (pondelok) od 10,00 h
  • druhý a tretí deň (utorok a streda) od 8,15 h.

Po ukončení kurzu obdržia jeho účastníci potvrdenie o absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy od garanta odborného vzdelávania za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

image description

Podmienky

Podmienkou na zaradenie do kurzu je zaslanie žiadosti o zaradenie do Aktualizačnej odbornej prípravy na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru a na organizáciu poverenú Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky s akreditáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou je Združenie priemyselných odberateľov energie.


Záujemcovia o účasť na tejto aktualizácii sa môžu prihlásiť zaslaním vyplnenej žiadosti na adresu

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica


Žiadosť je zverejnená na webovom sídle SIEA aj na webovom sídle ZPOE

Kópiu žiadosti zašlite ako oznámenie na Združenia priemyselných odberateľov energie elektronickou poštou na adresu Združenia priemyselných odberateľov energie na e-mail asenem@energyconsumers.net. S oznámením (elektronickým listom: e-mailovou informáciou) pošlite aj fakturačné údaje potrebné na vystavenie daňového dokladu - faktúry (presná adresa žiadateľa a IČO a mená účastníkov AOP).

Účastnícky poplatok

Vstup na kurz aktalizačnej odbornej prípravy je podmienený odsúhlasenou registráciou a zaplateným účastníckym poplatkom.

Idividuálny člen
ASENEM

149

/ osoba

Zamestnanec alebo kolektívny člen
ASENEM alebo ZPOE

299

/ osoba

Profesijný neorganizovaný žiadateľ
ASENEM alebo ZPOE

399

/ osoba

Zamestnanec
SIEA

99

/ osoba

Informácie o poplatku

Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu kurzu, občerstvenie počas dní kurzu a študijné materiály v printovej alebo elektronickej podobe.


Účastnícky poplatok možno uhradiť na základe vyžiadanej predfaktúry, ale aj osobne na adrese ZPOE, resp. v mieste výuky pred jej začiatkom, alebo bankovým prevodom na účet:


Združenie priemyselných podnikateľov energie Obchodná ulica č. 6 811 06 Bratislava
IČO: 37935763
DIČ: 2021924432
IBAN.: SK2311000000002626845741
KS: 0308

VS: 220
ŠS: IČO vysielajúcej spoločnosti; ak ide o individuálneho účastníka (samoplatcu) sa ŠS neuvádza


V poznámke (v správe pre príjemcu poplatku) uveďte meno (-á) účastníka (-ov)!


ZPOE vystaví daňový doklad pre vysielajúceho. Po úhrade prevodom si od organizátora kurzu vyžiadajte daňový doklad.


Úhrada poplatku je podmienkou na zaradenie do odborného kurzu
„AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA DRŽITEĽOV OSVEDČENIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZODPOVEDNÉHO ZÁSTUPCU DRŽITEĽA POVOLENIA NA PODNIKANIE V ELEKTROENERGETIKE“.