image description Prerolujte nižšie pre viac info

Pozývame vás na

35. Konferenciu priemyselných energetikov

Tematické zameranie sekcii konferencie:

  • Energetické normatívy – Aktuálne legislatívne
  • Progresívne osvetlenie vnútorných a vonkajších
  • Energetické využitie odpadov
  • Energetický manažment a služby
  • Inteligentné meracie systémy

Konferencia je určená energetikom priemyselnej a komunálnej energetiky.

image description

2

dni

5

tém

24

spíkrov

24

prenášok

Harmonogram

Konferencia je rozdelená do dvoch dní a celkovo piatich tématických celkov.

Deň 1

14. 11. 2017 @ 09:00 - 18:00

Moderátor

Miroslav Kučera

Najnovšie úpravy energetickej legislatívy v problematike energetickej efektívnosti

Miroslav Mariaš

Výsledky monitorovania energetickej efektívnosti na základe uplatnenia poznatkov získaných z energetických auditov

Kvetoslava Šoltésová

Posúdenie denného osvetlenia interiérov: pripravovaná EN norma a jej energetické riziká

Stanislav Darula

Úloha technológií a zdrojov energie pri krytí zaťaženia elektrizačnej sústavy

Július Jankovský

Implementácia využitia inteligentných meracích systémov na Slovensku

Juraj Nicz

Dobrovoľné dohody v priemysle

Peter Drotár

Moderátor

Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Prínosy a úskalia nasadzovania LED technológie v praxi

Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Praktické postupy a skúsenosti pri meraní osvetlenia pracovísk

Ing. Roman Dubnička, PhD.

Hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia

Ing. Jana Raditschová, PhD.

Energeticky efektívne osvetľovacie telesá

Ing. Milan Hrdlík

K financovaniu progresívneho osvetlenia

Ing. Erik Kurák

Alternatívne zdroje biomasy vo forme komunálneho odpadu pre sektor energetiky

Jozef Viglaský

Potenciál energeticky využiteľných odpadov

Petr Podola

Nové technológie pre energetické využitie tekutých odpadov

Juraj Klukan

Zhodnocovanie komunálnych a priemyselných odpadov na palivá v Kanade

Milan Haruštiak

Financovanie projektov zameraných na inovácie v priemysle a odpadovom hospodárstve

Vladimír Vacho

Prestávky a iné

Obed @ 12:15 - 13:30

Prestávka @ 15:30 - 16:00

Spoločenský večer @ 19:00 - 21:30

Deň 2

15. 11. 2017 @ 09:00 - 13:20

Aktuálne trendy na slovenskom trhu energetických služieb

Tomáš Kubečka

Projekty energetickej efektívnosti v priemyselnom sektore

Andrea Pancotti

Využitie energetických služieb v systéme energetického manažmentu v priemysle

Marcel Lauko

Projekt GES v priemyselnej sfére ako výsledok prepojenia služieb facility manažment s energetickým manažmentom

Robert Ruňanin

Zvýšenie komfortu a informovanosti odberateľov tepla z CZT po modernizácií distribučnej sústavy – skúsenosti z praxe

Roman Bajtoš, Patrik Barila

Moderátor

Ing. Peter Chochol

Uplatnenie inteligentných meracích systémov na v ekonomike

Peter Chochol

Inteligentné mesto a využitie merania energetických komodít

Igor Wzoš

Vybrané technológie inteligentného merania na strane spotreby

Igor Chrapčiak, Miroslav Kučera

Penetrácia Slovenska inteligentnými meracími systémami

predstavitelia regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav

Prestávky a iné

Prestávka @ 11:00 - 11:20

Záver konferencie a obed @ 13:20

Partneri konferencie

Účastnícky poplatok

Vstup na konferenciu je podmienený odsúhlasenou registráciou a zaplateným účastníckym poplatkom.

Idividuálny člen
ASENEM

79

/ osoba

na oba dni

Kolektívny člen ASENEM alebo ZPOE

89

/ osoba

na oba dni

Nečlen
ASENEM

95

/ osoba

na oba dni

Platba na mieste
pri prezencii

99

/ osoba

na oba dni

Poplatok nezahŕňa ubytovanie.

Poukážky na občerstvenie a pozvánku na večerné diskusné fórum obdrží každý účastník osobne pri prezencii spolu s materiálmi súvisiacimi s konferenciou.

Mám záujem

Prihláste sa, kým nebude neskoro

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 14. 11. 2017 na účet SK35 0200 0000 0038 6679 6453.

Identifikácia platby prebehne na základe čísla účtu, z ktorého bola odoslaná.

Objednávky na ubytovanie zasielajte priamo na adresu ubytovacieho dispečingu písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo faxom.

Hotel Podjavorník
018 13 Papradno 1422
Považská Bystrica

tel./fax: +421 424 393 015
mobil: +421 911 660 551
www.hotelpodjavornik.sk

image description

Kapacita je 90 účastníkov

Prihláška bola úspešne odoslaná